Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

Y Fran Dyddyn

 

Dyma lun nyth fran dyddyn (carrion crow) wedi ei dynnu gan Mr J E Roberts, arbenigwr mewn astudiaethau natur sy’n ymddiddori mewn teithiau cerdded.

 

Y mae’r nyth wedi ei hadeiladu braidd yn gynner ar 23 Mawrth (yn Ebrill y dylai fod, yn ôl Mr Roberts), ac yn hytrach na 5 wy yn y nyth fe welwch y bod yna 6. Fel arfer wrth gwrs mae’r fran hon yn nythu mewn coeden, er nad yw’n anghyffredin iddi ddefnyddio man addas ar glogwyn . Beth, tybed, perodd iddi nythu ar y clogwyn hwn? Oes yna brofiadau eraill gennych? Cyslltwch. Diolchwn i Mr Roberts am ei gyfraniad rhad ac am ddim i’r safle.  (Hover cursor for English explanation)

 

Mae’r ail lun wedi ei dynnu ar 13 Ebrill a phum cyw wedi deor o’r chwe wy. Diolch i Ms Enfys Mai Emlyn.  (Hover cursor for English Explanation)

 

 

 

 

 

Mae saga’r fran dyddyn yn parhau! Dyma lun wedi ei dynnu ar 22 Ebrill, ac wedi ei yrru i mewn gan gyfranwr dienw. Mae’r cywion ‘rwan yn dechrau tyfu, er yn y llun yma maen’t yn amlwg yn mwynhau munud o orffwys o’r orchwyl o fwydo.

 

 

 

 

 

 

 

Lluniau Marchnad Anifeiliaid Llannerchymedd cyn iddo droi yn lawnt bowlio

 

Faint ohonoch sydd yn cofio’r farchnad anifeiliaid yn Llannerchymedd? Gwn y bod pobl sydd yn 55 mlwydd oed neu’n hynach ac unai yn frodorion o hen bentref y Llan, neu yn un o’r rheini oedd yn mynd a da byw i’r farchnad yn ei gofio yn iawn. A sawl plentyn yn y 1950’au a’r 1960’au cynner oedd wedi cael sawl rhybudd terfynol gan swyddog yr heddlu'r amser hwnnw i beidio a mynd yn agos i’r lle. Ond mynd a gwnaethom, gan ei fod yn lle ardderchog i chwarae, er yn lle peryglus. Ond ‘roedd mentro yn rhan o dyfu i fynnu yn yr amser hwnnw, lle'r oedd plentyn yn dysgu yn sydyn iawn y ffordd ddiogel o wneud pethau.

 

‘Roedd y rhan fwyaf o’r gwartheg a’r defaid yn dod mewn lorïau drwy’r fynedfa gul gerbron y stesion. Eraill yn dod ar drên mewn wagenni addas, ac yn cael eu cyrchu i’r farchnad oddi yno. Eraill eto yn cael eu cerdded o ffermydd cyfagos ar hyd y lonydd cul.

 

Cyn y Nadolig cynhaliwyd y Ffair Aeaf, ac yno yr oedd ieir a gwyddau a thwrciod, yn ogystal a’r defaid a gwarthed a’r moch. Yn eu hamser roedd yna arwerthiannau ceffylau, ond prin gof sydd o rheini bellach.

 

Mae’r lluniau yn dangos y farchnad wedi mynd yn adfail, ar ôl i’w phwysigrwydd ddirywio, ac wedi eu tynnu o gwmpas y 1970’au cynner o bosibl. Wedyn fe chwalwyd y’r adeiladau ac fe wnaethpwyd lawnt bowlio i’r pentref. (explanation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyth

 

Dyma lun ardderchog wedi ei yrru i mewn gan Mr M. Nid yw’n sicr, medda fo, pa dderyn sydd yn gyfrifol am y twmpath fendigedig o fywyd newydd, efallai robin goch, neu efallai dryw bach. Mae’r Heliwr  yn barod efo’i gyngor gwerthfawr o hyd, yma i ddatrys y broblem i Mr M. Mae yna ddwy ffordd o adnabod pa dderyn bia’r nyth. Un, gwyliwch y nyth in ofalus, ac os oes gan y deryn sy’n dod yno fron goch, yna mae siawns uchel mai robin goch ydi o neu hi. Mae dryw yn llawer iawn llai, a nid oes ganddo fron goch. Dau, gwylio’r nyth yn ofalus tra mae’r cywion yn tyfu. Os oes ganddynt bronnau cochion ar ôl ryw chwe mis yna mae’n debyg mai nyth robin ydi o. Gobeithio y bod hyn yn datrys dilema Mr M, ac yr ydym yn falch o rhannu’n doethineb efo fo. Dyma dasg fechan i Mr M. Edrychwch ar y lluniau isod (dau dderyn wahannol). Pa un tybiwch chi yw’r Robin Goch a pha un yw’r Dryw Bach?

© Mr J E Roberts
Tameidiau : Snippets
© Ms Enfys Emlyn