Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.

Y ROYAL CHARTER

 

Ar 26fed Hydref, 1859 yn ystod storm enfawr suddodd y cliper long y Royal Charter, wrth ddychwelyd i Lerpwl o Awstralia gyda 452 o bobl arni. Suddodd ar y creigiau ger Moelfre ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. ‘R oedd yr  hafan arbennig honno yn ddiogel pan oedd y gwynt yn dod o'r de-ddwyrain ond yn  farwol os yn digwydd chwythu o'r gogledd-orllewin. ‘R oedd y Charter wedi angori yn ystod gwynt cryf i'r de-orllewin, ond yn fuan cafodd ei hun mewn trafferth pan fuo i’r gwynt newid cyfeiriad. Cafodd ei gyrru ar y creigiau creulon lle y torrodd i fyny gan golli llawer o fywydau. Dim ond 41 cafodd eu hachub. ‘R oedd nifer fawr o’r teithwyr yn dychwelyd o'r meysydd aur Awstralia, ac fe dywedwyd  ei fod yn cludo swm enfawr o aur.

 

Rhoddodd Charles Dickens, yn y bennod gyntaf o’i lyfr 'The Uncommercial Traveller'  disgrifiad o ganlyniad i'r trychineb pan wneid ymgais i rhoi enwau i’r meirw.  Mae cofeb i rhain i’w weld ym mynwent Llanallgo.

 

Mae dwy stori wedi goroesi am y Charter. Mae un yn dod o Llanerchymedd a'r llall yn dod o Foelfre.

 

Y Seiri o Llanerchymedd

 

Mae Llanerchymedd yn gorwedd ychydig i'r gogledd o ganol Ynys Môn. Mae’n bentref cysglyd, ond nid oedd hyn wir yn y gorffennol. Yn yn 19eg Canrif ‘r oedd yn canolfan prysur gyda marchnad a ffeiriau lle gwerthai y creftwyr lleol eu cynnyrch.

 

Er bod y pentref yn fwy enwog am ei chryddion, ‘r oedd yna nifer o greftwyr eraill yno hefyd yn cynnwys nifer o seiri coed ac mae hanes amdanynt yn parhau hyd heddiw.

 

Ar noson y 25ain a bore cynnar y 26ain o Hydref 1859, cafodd y pentrefwyr eu deffro gan synau curo  uchel oedd fel petai’n dod o bob rhan o’r pentref. ‘r oedd y rhan fwyaf o’r bobl yn rhy ofnus i ymchwilio ymhellach, ond ‘r oedd ychydig ohonynt yn dewrach na'r gweddill,  ac fe aethant, heb os gydag ychydig o amheuaeth i geisio ddarganfod rheswm yr aflonyddwch.

 

‘r oedd yr hyn a welsant yn eu synnu. ‘r oedd  pob gweithdy saer wedi ei oleuo ac ‘r oedd ac oddi yno y daeth y synau. Yn crafu eu pennau, ond ychydig yn fwy cyfforddus, aethant yn ôl i'w gwelyau.

 

Y bore nesaf ‘r oedd y bobl yn awyddus i wybod y rheswm am lafur hwyr y seiri, ac  fe dechreuant ar unwaith i holi. Dychmygwch eu syndod pan ddywedwyd wrthynt nid yn unig nad oedd y seiri yn gweithio y noson honno, ond doeddan nhw ddim wedi clywed unryw swn chwaith!

 

Ni allai’r pentrefwyr wneud unryw symmwyr o gwbl o’r mater, a threuliasant y gweddill o’r dydd yn dyfalu. Y diwrnod nesaf, fodd bynnag, cyrhaeddodd y newyddion o’r llongdrulliad ym Moelfre, a bod llawer wedi colli eu bywydau.

 

Ond ni allwn dychmygu yr hyn oedd yn mynd trwy eu meddyliau y noson wedyn pan oedd pob un saer yn y pentref yn gweithio hyd at oriau man y bore yn gwneud eirch i meirw y Charter a swn eu morthwylion yn cadw pawb yn effro!

 

Y Tebot

 

‘R oedd y Charter yn cludo llawer iawn o aur o’r meysydd aur yn Awstralia pan suddodd hi oddiar arfordir Moelfre, ac fe aeth y trysor i lawr efo hi. Bu sawl ymdrech dros y flynyddoedd i godi’r aur ond fe rhwystrwyd nhw gan y cerrynt gwyllt.

 

Y Goron bia bob darn o aur sy’n gael ei ddarganfod, ac felly yn ôl y gyfraith fe ddylid ei ildio i’r awdurdoau, ond fel y gellir dychmygu, nid yw’r gyfraith yma yn cael ei pharchu bob amser!

 

Cafwyd nifer o storïau ym Moelfre yn y misoedd yn dilyn y drychineb am deuluoedd tlawd yn dod yn gyfoethog yn sydyn, a mai ffynhonnell eu cyfoeth oedd y nifer fawr o ddarnau o aur oedd yn cael eu golchi i fyny ar y traeth.

 

Daeth hyn i sylw’r awdurdodau ac fe yrrwyd swyddogion i ychwilio i’r mater. Un bore ar ôl storm fe welodd un o’r swyddogion hyn dynes yn cerdded yn araf ar hyd y traeth a pob hyn a hyn yn plygu i lawr i godi rywbeth. ‘R oedd y swyddog yn ei hadnabod hi fel gwraig i bysgotwr lleol a oedd yn ddiweddar iawn wedi medru afforddio cwch newydd. Penderfynodd mynd i lawr i’r traeth a’i hannerch, ond erbyn iddo gyrraedd yno ‘r oedd hi wedi mynd.

 

‘R oedd o’n gwybod lle ‘r oedd hi’n byw ac felly brysiodd yno cyn iddi gael amser i guddio beth bynnag yr oedd hi wedi bod yn codi oddi ar y traeth.Curodd ar ei drws a phan ogorodd iddo a’i croesawu o i mewn i'r tŷ ni allai methu â sylwi ar y dodrefn newydd oedd yno. ‘R oedd yn sicr yn ei feddwl o ble ‘r oedd y cyfoeth yma wedi dod, ond ‘r oedd angen prawf.  Mynnodd ei fod yn cael caniatâd i chwilio'r tŷ, ac fe gytunodd y ddynes iddo wneud hyn. Edrychodd ym mhob twll a chornel, ond allai dod o hyd i ddim. Or diwedd death yn ôl i’r ystafell ac fe ddywedodd y ddynes ei bod am wneud llond tebot o de, ac ‘r oedd croeso iddo gael paned. Fe dderbyniodd y gwahoddiad ac fe edrychodd arni yn arllwys yr hylif o’r tebot mawr. Penderfynodd y swyddog ei fod wedi gwneud camgymeriad ac fe adawodd.

 

 

Felly ni welodd y wên oedd ar wyneb y ddynes wrth iddi gwagio y gwaddod o’r tebot, oherwydd yn gymysg yn y gwaddod oedd chwe darn mawr o aur.

 

 

THE ROYAL CHARTER

 

On the 26th of October 1859 during a massive storm the clipper ship the Royal Charter, returning to Liverpool from Australia with 452 people on board foundered on the rocks near Moelfre on the east coast of Anglesey. That particular haven, so safe when the wind came from the south-east was deadly if it happened to blow from the north-west. The Charter had anchored during a south-west gale, but soon found herself in trouble when the wind changed direction. She was driven onto the cruel rocks where she broke up with the loss of many lives. Only 41 of the crew and passengers survived.The ship was carrying a large number of passengers who were returning from the Australian gold fields, and she was said to be carrying a huge quantity of gold.

 

Charles Dickens in the first chapter of his book ‘The Uncommercial Traveller’ gives a lurid account of the aftermath of the disaster when the bodies of the dead were being identified. A memorial to those who perished can be seen in Llanallgo churchyard.

 

Two stories have come down to us concerning the Charter. One is from Llanerchymedd and the other is from Moelfre.

 

The Carpenters of Llanerchymedd

 

Today Llanerchymedd, which lies just north of the centre of Anglesey is a sleepy village, but this was not always so. History relates that during the 19th Century it was a bustling market town where local craftsmen, for which the village was famous, sold their wares.

 

Although the village boasted more shoe and boot makers than any other village all trades and crafts were to be found there including many carpenters, and there is a tale about them that is still told in the village today.

 

On the night of the 25th and the early morning of the 26th of October 1859, the villagers were woken up by loud banging noises, which seemed to be occurring all over the village. Most people stayed in bed too scared to investigate, but a few, braver than the rest, got up, no doubt with some apprehension, to try to find the cause of the disturbance.

 

What they saw surprised them. Every carpenter’s workshop was lit up and it was from there that the sounds came. Puzzled, but a bit more at ease, they went back to bed.

 

The next morning dawned and people, anxious to know the reason for the carpenters’ late night labours, set off at once to enquire. Imagine their surprise when they were told by every one that not only had they not been working the previous night but they themselves had heard no noise at all!

 

The villagers could make no sense of it at all, and spent the rest of the day speculating. However, on the next day, news reached them that there had been a terrible shipwreck off the coast of Moelfre and that many had lost their lives.

 

One can only imagine their thoughts as they were kept awake that night by loud bangings coming from every carpenter’s workshop in the village as coffins were made for the dead of the Royal Charter.

 

The Teapot

 

The Royal Charter was carrying a great deal of gold from the Australian goldfields and when she went down, and the treasure went down with her. Attempts have been made to discover it over the years but the wild currents of the Moelfre coast have frustrated the efforts.

 

By rights discovered gold is the property of the crown and as such should be given over to the authorities, but as can be imagined this law is not always respected!

 

Stories abounded in Moelfre in the months that followed the Royal Charter disaster about families suddenly becoming rich and that the source of their wealth was the large number of gold nuggets that were being washed up on the beach.

 

The authorities became concerned and sent a number of officials to investigate. One morning one of these government people spied a member of one of these newly rich families slowly walking along the beach and occasionally stooping to pick something up. The official who had spent some time getting to know the villagers recognised her as the wife of a local fisherman who had recently been able to afford a new boat. The official decided to go down to the beach and accost her, but by the time he reached there she had gone.

 

He knew where she lived and so he hurried there before she had time to hide whatever it was she was picking up off the beach. He knocked on her door and when she admitted him into the house he could not fail to notice the new furniture that this once poor family now possessed. He suspected where this new found prosperity came from, but he needed proof. He stated his business and demanded that he be allowed to search the house, a request to which the woman readily agreed. He looked in every nook and cranny, but his he could find nothing. Finally the woman said that she was brewing tea and offered him a cup. He accepted and sat down while she poured from a large teapot. The official decided that he was barking up the wrong tree, so he wished the woman good day, and left.

 

What he did not see was the smile of triumph on the woman’s face as she emptied the dregs from the teapot amongst which were six large nuggets of gold.

 

Royal Charter