Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
BWGAN CLWCHDERNOG  (English version below)

Y mae Clwchdernog yn enwog am ddau beth o leiaf. Yn gyntaf yno y trigai William Pritchard, ond nid amdano fo mae’r stori yma, oherwydd fod Clwchdernog yn enwog am y bwgan a fu’n poeni pawb yno.

Ychydig o bobl a wyddai y bod yna fwgan yng Nghlwchdernog, ond ar ddechrau un tymor fe gyflogwyd modryb Siân i fynd yno i weini. Dyna oedd yr hen drefn, cyflogi rywun i weithio am chwe mis yn yr yn lle. Un o Lannerchymedd oedd Siân ac mae’n debyg iddi weini mewn nifer o ffermydd cyn dod i Glwchdernog.

Un noson yr oedd Siân yn ei gwely pan ddaeth y bwgan i’w hystafell. Ni allai ei weld ond yn sydyn fe llanwyd y llofft gan sn fel sn rhwygo brethyn. Nid ofnai Siân y sn, a dywedodd yn hamddenol, ‘Os wyt ti’n rhwygo brethyn, rhwygo llathen i minnau hefyd.’ Ar hyn daeth twrw fel y taran, a pharhaodd drwy’r nos. Roes Siân ei phen o dan dillad y gwely, ond ni chysgodd winc.

Ar doriad wawr pan ganodd yh ceiliog gyntaf, gwisgodd amdani ac i ffwrdd a hi am y Llan.’Rwy’n sïwr fod gwreichion yn codi o bedolau ei chlocsiau wrth iddi redeg am y Llan. Yn fuan ‘roedd y stori’n dew ac yn denau – modryb Siân wedi clywed bwgan Clwchdernog, a hynny drwy’r nos.

O dipyn i beth aeth hanes drwy’r sir i gyd a daeth bwgan Clwchdernog yn enwog. Yn ddiweddarach fe aeth dyn o’r enw John Huws o Fodedern i Glwchdernog. Gwr gweddw ydoedd, meddai’r hanes, ond yn meddwl a phriodi a morwyn oedd ar y fferm. Un noson, ac ef yn eistedd yn y gegin gefn, dechreuodd y bwgan ar ei gampau. Clywodd John Huws yr un sn a glywodd Siân, fel petai llathenni o ddefnydd yn cael eu rhwygo. Ond yr oedd y gwr gweddw yn ddyn hamddenol a phwyllog heb a gynhyrfu dim, gofynnodd i’r bwgan:

‘A  ydwyf i wedi pechu yn dy erbyn?’
‘Nac wyt,’ atebodd y bwgan.
‘A yw fy narpar wraig wedi pechu yn dy erbyn?’
‘Nag ydw,’ atebodd y bwgan.
‘Well,’ meddai John Huws, ‘Beth yw’r rheswm dy fod yn poeni’r t hwn?’

Dywedodd y bwgan fel hyn: ‘Yn agos i’r Ffynnon Wen y mae trysor wedi ei guddio. Y mae yn perthyn i’r baban naw mis oed sydd yn y t yma. Pe gaiff ef y trysor yna byddaf innau yn hapus.’

Aeth y bwgan ymlaen i ddweud yn fanwl ble’roedd y trysor. Bore drannoeth aeth John Huws, a rhieni’r plentyn naw mis oed, a rhai o’r gweision at y Ffynnon Wen. Wedi cloddio am beth amser daethant o hyd i gist haearn fawr, a honno yn llawn o aur ac arian, a llawer o bethau gwerthfawr eraill.

Ni fu sôn am fwgan yng Nghlwchdernog ers hynny.


THE GHOST OF CLWCHDERNOG

Clwchdernog is a farm in the parish of Llanddeusant and is still there today.

It was the custom for farms to employ maids and servants at the beginning of the ‘season’ or ‘tymor’ as it was known in Welsh, which was on All Saints or 1st November. Such a maid was Sian, who came to Clwchdernog with good references from Llanerchymedd.

One night when Sian had gone to bed, a ghost came into her room. She could not see it but she could hear a loud sound, like the tearing of cloth. She was not afraid, and she got up and asked the ghost, “If you are tearing cloth, then tear off a yard for me.” There was a sound of thunder that continued all night, and Sian was unable to sleep.

The next morning she arose and went to the village, and in a very short space of time everyone knew about the ghost. Very soon the whole of Anglesey was familiar with the ghost of Clwchernog.

Many years later a widower called John Huws came to the farm. He wanted the farm daughter’s hand in marriage. While he was sitting in the kitchen, the ghost entered and John Huws heard the same noise as Sian had. He was not scared but asked the ghost if he had done something to upset him.. The ghost said that he had not.  John Huws then asked if his future wife had upset him. The ghost said that she had not.

John Huws then asked why was the ghost haunting the farm. The ghost answered that near Ffynnon Wen a great treasure was hidden and that it belonged to the nine month old child that lived on the farm, and that when he received the treasure then he, the ghost, would depart.

After ascertaining exactly where the treasure was buried, he went to the baby’s parents and they and some of the farm hands went to Ffynnon Wen.

They dug for some time, and the n they found a large iron chest. When they opened it they found it was full of gold and silver and other precious objects. They took it to the baby’s room.

After this nothing more was heard of the Ghost of Clwchdernog.
Listen to story
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.

Bwgan Clwchdernog : The Ghost of Clwchdernog